نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

چکیده

نمود پست­مدرنیسم در متون تنها به محتوا و موضوع محدود نمی­شود؛ بلکه بخشی از تمهیدات پست‌مدرنیستیِ آثار ادبی، مربوط به عناصر فیزیکی متن، یعنی صفحۀ کاغذ، خطوط، حروف، واژگان و حاشیۀ متن است. این تمهیدات در راستای اصل پست­مدرنیستیِ عدم قطعیت و ایجاد تردید و شبهه­افکنی در هستی­شناسی مخاطب صورت می­گیرد. این امر به درهم­ریختن ژانرها، فروپاشی نظم هندسی متن و ایجاد هرج‌ومرج و آشفتگی در سنت­های نویسندگی و شاعری، به‌ویژه نحوۀ چینش واژگان و سطرها و همچنین کاستن از مرکزیت متن اصلی و تمرکز بر حاشیۀ متن منجر می­شود. کمال ابودیب نویسندۀ معاصر سوری با رویکردی پست‌مدرنیستی، اثر عذابات المتنبی فی صحبة کمال ابودیب والعکس بالعکس را به رشتۀ تحریر درآورد. او در این اثر تلاش می‌کند روایت­ها، جریانات و حوادث مختلف زندگی متنبی را که در متون پیشین آمده است، با ذهنیتی پست­مدرنیستی بازنویسی کند. جستار حاضر تلاش می­کند با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی و تحلیل این سازوکارها و نقش آنها در معناآفرینی در اثر یادشده بپردازد. این اثر به اقرار خود نویسنده نه در زمرۀ داستان قرار می‌گیرد و نه شعر؛ زیرا تلفیقی است از تمامی ژانرهای ادبی و هنرهای شکل‌محور. نتایج پژوهش نشان می­دهد ابودیب تلاش دارد در این اثر، تنش‌های جهان درونی خود و فلسفۀ زندگی شخصی و اجتماعی را در کشورهای عربی، با تأکید بر شگردهای فرمی پست‌مدرنیستی به تصویر کشد. وی با تأکید بر شگردهای فرم‌محور قصد دارد ذهن مخاطب را به زوایای پنهان شکل‌گیری داستان خود با متنبی معطوف نماید تا اقتدار کلان‌روایت‌ها را در سطح دیداری به چالش بکشد. او برای رساندن این پیام به مخاطب، از سازوکارهای شکل­محور همچون سپیدنویسی، نقاشی، اشکال هندسی، عمودنویسی، تجزیه‌نویسی و تغییر فونت بهره می­برد که هرکدام نقشی برجسته در ایجاد تردید در ذهن مخاطب دربارۀ امور واقعی و الگوهای ثابت­شدۀ فکری و معرفتی وی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Postmodern Form-based Tricks in Kamal Abu-Deeb Work Adhabat al-Mutanabbi fi Suhbat Kamal Abu-Deeb

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Piri 1
  • Ali akbar Ahmadichenari 2
  • Abdolbaset Arab yousefabadi 3

1 Master Graduate of Arabic Language and Literature, University of Zabol

2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, University of Zabol

3 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Zabol

چکیده [English]

The expression of postmodernism in written texts is not limited to content and subject matter; Rather, part of the postmodernist arrangement of literary works relates to the physical elements of the text, namely the page of paper, the lines, the letters, the words, and the margins of the text. These arrangements are made in line with the postmodernist principle of uncertainty and the creation of doubts and suspicions in the ontology of the audience. This leads to the confusion of genres, the collapse of the geometric order of the text and the creation of chaos in the traditions of writing and poetry, especially the arrangement of words and lines, as well as reducing the centrality of the main text and focusing on the margins of the text. Kamal Abu-Deeb, a contemporary Syrian poet, writer, and critic, is one of the figures in contemporary Arab literature who is particularly familiar with postmodernist thought. In the collection " Adhabat al-Mutanabbi fi Suhbat Kamal Abu-Deeb wa al-'Aks bi al-'Aks", he tries to rewrite the narrations, currents and various events of Mutanabbi 's life that have been mentioned in previous texts with a postmodernist mentality. The present paper tries to analyze these mechanisms and their role in creating meaning in the above collection based on the descriptive-analytical method. According to the author, this work does not fall into the category of fiction or poetry, because it is a combination of all literary genres and form-based arts. The results of the research show that in this work, Abu-Deeb tries to portray the tensions of his inner world and the philosophy of personal and social life in the Arab countries with an emphasis on postmodernist form-based tricks. By emphasizing form-oriented tricks, he intends to direct the audience's mind to the hidden angles of his story formation in order to challenge the great narratives at the visual level. To convey this message to the audience, he uses form-based mechanisms such as blank verse, painting, geometric shapes, vertical writing, parsing, and font change, each of which plays a prominent role in creating doubts in the mind of the audience about his real affairs and proven intellectual and epistemological patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodernism
  • Kamal Abu-Deeb
  • Adhabat al-Mutanabbi fi Suhbat Kamal Abu-Deeb
  • Form-based Tricks
  • uncertainty
أبودیب، کمال (1996)، عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس، بیروت، الساقی.
اعظمی، حسن و همکاران (1398)، «دراسة مقارنة فی تیار الوعی بین روایتی ما تبقّی لکم لغسان کنفانی و شازدة احتجاب لهوشنک کلشیری»، »، ادب عربی، دورۀ 11، ش 1، 217-239.
امانی، غفور و فریده آذرنوید (1383)، ادبیات کودکان و نوجوانان، اردبیل، نیما کتیبه.
بنیس، محمد (1985)، حداثة السؤال بخصوص الحداثة العربیۀ فی الشعر والثقافة، بیروت، دار التنویر.
پاینده، حسین (1385)، «مرگ مؤلف در نظریه‌های ادبی جدید»، نامۀ فرهنگستان، دورۀ 8، ش 4، 26-44.
پیروز، غلامرضا و سروناز ملک (1393)، «بررسی شگردِ بازی‌های شکلی و چاپی در رمان‌های پسامدرن فارسی دهۀ هشتاد»، ادبیات پارسی معاصر، دورۀ 4، ش 3، 15-37.
پیری، فاطمه و همکاران (1399)، «ترامتنیت در عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب بر اساس نظریۀ ژرار ژنت»، لسان مبین، دورۀ 13، ش 46، 1-23.
پیری، فاطمه و همکاران (1399)،«فراداستان تاریخ‌نگارانه در عذابات المتنبی فی صحبة کمال ابودیب و العکس بالعکس اثر کمال ابودیب»، نقد ادب معاصر عربی، دورۀ 10، ش 19، 25-48.
جعفری کمان‌گر، فاطمه (1395)، «بررسی عوامل ساختاری و محتوایی تشکیک پسامدرن در رمان هیس»، پژوهش‌های ادبی، دورۀ 13، ش 54، 31-66.
جمالی، مریم (1394)، «مقدمه­ای بر مفهوم فرم و فرمالیسم در هنر مدرن»، فلسفۀ تحلیلی، دورۀ 15، ش 28، 5-33.
جینیت، جیرار (1997)، «حالة مزدوجة للکلمات»، ترجمة مالک سلمان، دمشق، الکتابات المعاصرة. السنة 5، العدد 18، 56-77.
حسنوند، محمدکاظم (1397)، «درآمدی بر پست­مدرنیسم و تجلی آن در هنرهای تجسمی»، مبانی نظری هنرهای تجسمی، دورۀ 3، ش 5، 5-20.
خسرو نژاد، مرتضی (1382)، معصومیت و تجربه؛ درآمدی بر فلسفۀ ادبیات کودک، تهران،مرکز.
دلشاد، شهرام و جعفر طهماسبی (1400)، «فرآیند فراروایت در رمان عین‌ الفرس از میلودی شغموم»، ادب عربی، دورۀ 13، ش 3، 87-104.
دهبانی­پور، رضا و یاسین خرم­پور (1395)، «بررسی مولفه­های پست­مدرنیسم و عوامل مرتبط با آن: مورد مطالعه جوانان شهر یزد»، مطالعات توسعۀ اجتماعی فرهنگی، دورۀ 4، ش 4، 53-77.
عبدالواحد، محمودعباس (1996)، قراءة النص وجمالیات بین مذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدی: دراسة مقارنة، القاهرة، دار الفکر العربی.
غانم، محمدأحمد (1999)، القیم التعبیریة فی فن الرسم فی القرن العشرین، بیروت، الفنون الجمیلة.
الکبیسی، عامر خضیر (1987)، الفکر التنظیمی بین الحداثة وما بعد الحداثة، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة.
کومینس، جولی (1377)، «هفت روش برای تصویرگری کتاب کودک»، پژوهش‌نامۀ ادبیات کودک و نوجوان، دورۀ 4، ش 11، 28-33.
لودج، دیفید (2002)، الفن الروائی، ترجمة ماهر البطوطی، القاهرة، المجلس الأعلی للثقافة.
لیوتار، جان فرانسوا (1994)، الوضع ما بعد الحداثی، ترجمة أحمد حسان، القاهرة، دار شرقیات.
الماکری، محمد (1991)، الشکل والخطاب: مدخل لتحلیل ظاهراتی، بیروت، المرکز الثقافی العربی.
مروان، فتحی (2013)، «سؤال الهویة فی عصر مابعد الحداثة من خلال کتاب خطاب الهویة لعلی حرب»، رسالة الماجستیر، جامعة اسطیف.
معراجی، آرمان (1393)، «بررسی عناصر پست‌مدرنیستی در قالب‌های کلاسیک شعر معاصر»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
منتشلو، معصومه (1391)، «بررسی جنبه‌های نگارشی و بصری داستان‌های پست‌مدرن فارسی دهۀ 70 و 80»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان.
الواد، حسین (1985)، فی مناهج الدراسات الأدبیة، الطبعة الثانیة، المغرب، منشورات الجامعة.
McHale, Brian (2004), Postmodernist Fiction, London, Routledge.