تعامل تصویرسازه های پویا و ایستا در پویایی تصاویر امروالقیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد یادگار امام، (شهرری)

چکیده

چکیده
زندگی دربادیه وعدم استقراردائم در یک مکان وانتقال وجابجایی مکرر از ویژگی‌های شاعران عرب جاهلی به‌ویژه امروالقیس بوده‌است. ویژگی‌ای که سبب گردیده تا این حرکت و پویایی به‌عنوان عنصری غالب در شعر آنان به‌شمار آید. شهرت شعر این شاعران به حولیات که دلالت بر سرایش اشعار در طول سال داشته از همین‌روست که همواره نوعی دگردیسی در شعر آنان همپای گذر ایام و گردش روزگار وجود داشته‌است. در معلقه امروالقیس نیز که سرآمد شعر جاهلی به‌شمار می‌رود حرکت و پویایی به موازات ایام در شعرش رخ می‌نماید ومتناسب با گذر زمان تحولی همه‌جانبه را به ظهور می‌رساند. این پویایی و حرکت، عنصری موثر درسازه‌های تصویری معلقه و نیز عامل موثری در پیشبرد آن بنظر می‌رسد ومی‌توان ادعا کرد که مهمترین ملاط انسجام و پیوستگی اجزاء معلقه او محسوب می‌شود. در ایجاد تصاویر حرکتی شعر امروالقیس عناصر گوناگونی اعم از سازه‌های زبانی و بلاغی نقش دارند که دراین‌گفتار با عنوان تصویرسازه یا سازه‌های تصویری معرفی می‌شوند. این پویایی گاه در تقابل و تعامل با تصویرسازه‌های به‌ظاهر ایستا ظهور می‌یابد. پژوهش پیش رو که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه‌ای انجام‌گرفته در صدد پاسخگویی به این سوال اساسی است که حرکت چگونه عنصری موثر درساختار تصاویر معلقه امروالقیس به‌شمار می‌آید و در این‌راه از چه سازه‌های تصویری‌ای برخوردار است.
کلیدواژه‌ها: تصویرگری، تعامل تصویری، تصویرسازه‌های پویا، تصویرسازه‌های ایستا، معلقه امرؤالقیس

کلیدواژه‌ها