نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

2 دانشجوی دوره دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

3 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

10.22059/jalit.2023.353880.612635

چکیده

روان‌شناسی گفتمانی، رویکرد تازه‌ای در تحلیل گفتمان است که راه‌های مختلفی را برای فهم پدیده‌های روان‌شناختی مانند شناخت، عاطفه، باورها، هویت، ادراکات و انگیزه‌ها فراهم ساخته است. در حقیقت این رویکرد تازه رویداد‌های روان‌شناختی را از منظر و چشم‌انداز رویدادی اجتماعی و فرهنگی برآمده از زبان مورد بررسی قرار داده است و تحلیل گفتمان را به عنوان روش مطالعۀ زبان‌شناسانه انتخاب کرده است. خشونت زبانی از موضوعاتی است که در روان‌شناسی گفتمانی بدان پرداخته می‌شود. مقاله حاضر با هدف گفتمان‌کاوی مفهوم خشونت زبانی که شامل خشونت کلامی و خشونت غیرکلامی است در رمان «زینه» بر اساس رهیافت مالکین (۲۰۰۰) به نگارش درآمده است و با بهره‌گیری از روش تحلیل انتقادی گفتمان به بررسی سطوح واژگانی، دستوری و بلاغی در رمان مذکور پرداخته است. بر این اساس، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که «خشونت زبانی» گفتمان اصلی در این رمان است و در ارتباط تنگاتنگی با سطوح زبانی از جمله ضمایر، صفات، استفهام و استعاره است که در هنگام قوع آن، بار روانی اجتماعی خاصی می‌گیرند و به واسطه آن، شخصیت‌های محوری داستان، تبدیل به نوع تهاجمی می‌شوند که شخصیت‌های فرعی داستان را به صورت کاراکتری فرودست و قربانی قرار می‌دهند. در حقیقت، زبان قدرت، نیروی مستقلی دارد که چارچوب عمل و تفکر گوینده را در داستان معین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Verbal Violence in the novel "Zeina" by Nawal al-Saadawi An analysis based on the approach of "Jeanette Malkin"

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Saiiadi Nezhad 1
  • masoomeh bakhsh ali zadeh 2
  • mohsen seifi 3

1 University of kashan

2 PhD student in Arabic language and literature at Kashan University

3 university of kashan

چکیده [English]

The aim of this article is to explore the concept of verbal violence in the novel "Zeineh" and to understand how literary texts relate to the power that dominates any society. And with the method of critical analysis of discourse beyond verbal forms, the power and ideology governing the social and cultural conditions of the society in the novel "Zeineh" have been studied and by introducing the components of verbal violence in Janet Malkin's approach, This novel has been studied to show the role of speech and its power in shaping and destroying human identities. Accordingly, the research findings show that "verbal violence" is the main discourse in this novel, through which the word finds a magical power for injury and destruction, and the devotees of this word are only those who are targeted by the word. Not put; But those who talk to it are also exposed to it. And the word is not just a means of expressing thoughts; Rather, the word itself forms thoughts, and is the program and guide of one's intellectual activity. The word has an independent pwer and force that determines the framework of the speaker's action and thinking. The word does not only determine the limits of thought; Rather, gaining the speaker's independence and forcing him to speak also sacrifices him.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verbal Violence
  • Discourse psychology
  • Zeinab
  • Contemporary Arabic novel
  • Malkin