نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد و استادمدعو گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نقد جامعه‌شناختی رمان، یکی از انواع پرکاربرد نقد ادبیات داستانی است که بر اساس پیوند میان ساختار اجتماعی و ساختار ادبی، خوانشی جامعه‌شناختی از متن ادبی ارائه می‌دهد. الیاس خوری در رمان أولاد الغیتو-اسمی آدم تحت‌تأثیر ساختارهای اجتماعی که در آن زندگی نموده،دست به آفرینش اثر ادبی زده‌است که ضمن نشان‌دادن نگرش و چالش‌های مهاجر در کشورمهاجرپذیر، با نگاه واقع‌گرایانه اجتماعی به موضوع فلسطین و مقاومت پرداخته‌است، با توجه به مطرح‌شدن ادبیات مقاوت و مسألۀ مهاجرت در این رمان، انجام پژوهشی جامعه‌شناختی در راستای روشن‌ساختن پیوندهای متن ادبی و جامعه ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، بربنیان نظریۀ ساختگرایی گلدمن به بررسی این رمان پرداخته‌است. این جستار با هدف بررسی بسترهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی با نگرشی انتقادی در پی تبیین لایه‌های درونی رمان از دیدگاه نقد جامعه‌شناختی گلدمن است که در دو مرحلۀ دریافت و تشریح، رهیافت این پژوهش نشان می‌دهد: اجزای رمان أولاد الغیتو دارای پیوند نظام‌مند در سه بخش است که کلیت رمان با پرداختن به بسترهای تاریخی،اجتماعی و سیاسی به بیان علت و شرایط مهاجرت راوی می‌پردازد که در مرحله دریافت با اشاره به واقعیت‌های تاریخی در قالب شخصیت‌های تماتیک و نمادگونه و متمرکز بر مکان قهرمان به مسألۀ فلسطین و سکوت جهان در برابر آن پرداخته‌است،ضمن آنکه راویان به عنوان قهرمان مسأله‌دار سعی در تغییر سطح آگاهی فعلی به ممکن را دارند و در سطح تشریح، نویسنده به ترسیم حوادث تاریخی بارمز سکوت پرداخته‌است و با گزینش قالب مهاجر آواره و با هدف ایجاد آگاهی، ساختارهای معنادار را ارائه نموده‌است و جهان‌بینی حاکم بر اثر بازتاب طبقة آوارگان فلسطینی و بیان نگرش انتقادی نویسنده به سکوت جهان دربارة این فاجعۀ انسانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the novel "Olad Al-Ghito - Esmi Adam" by Elias Khoury based on Lucien Goldmann's theory

نویسندگان [English]

  • zahra haghayeghi 1
  • Bahar seddighi 2
  • Ahmadreza heidaryan shahri 2

1 PhD student of Arabic language and literature in Ferdowsi University of Mashhad and visiting professor in the Department of Arabic Language and Literature at Ferdowsi University of Mashhad

2 ferdowsi university of mashhad

چکیده [English]

Sociological criticism of the novel is one of the most widely used types of literary criticism that provides a sociological reading of the literary text based on the link between the social structure and the literary structure. Lias Khouri in the novel Olad al-Ghito-Esmi Adam,by showing the attitude and challenges of immigrants in the immigrant country,has dealt with the issue of Palestine and resistance with a social realistic view.Elias Khouri in the novel Olad al-Ghito-Esmi Adam,by showing the attitude and challenges of immigrants in the immigrant country,has dealt with the issue of Palestine and resistance with a social realistic view.The results of this research show:The components of the novel Olad al-Ghito have a systematic connection in three parts,the whole novel deals with the historical,social and political contexts and explains the reasons and conditions of the narrator's migration,which,in the receiving stage,has addressed the issue of Palestine and the silence of the world against it by referring to historical facts in the form of thematic and symbolic characters and focusing on the place of the hero,while the narrators,as problematic heroes,try to change the current level of awareness to the possible one and at the level of explanation,the author has drawn the historical incidents of silence and presented meaningful structures by choosing the format of the displaced immigrant and with the aim of raising awareness and The ruling worldview is the result of the reflection of the Palestinian refugee class and the author's critical attitude towards the world's silence about this human tragedy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sociological criticism"
  • , immigration novel"
  • , Lucien Goldmann"
  • , Elias Khoury"
  • , Olad Al-Ghito-Esmi Adam