نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه تهران

4 دانشیار(مدیر گروه) گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه تهران

چکیده

در بین مباحث نحوی و در میان اعراب های چهارگانه رفع ونصب وجر و جزم، تشخیص مرفوعات، مجرورات و مجزومات تا حدودی آسان است. ولی در موارد زیادی تشخیص نقش کلمه منصوب دشوار است؛ زیرا دایره معنایی منصوبات در زبان عربی زیاد است، به جهت اینکه علامت نصب، فتحه است و فتحه اخفّ حرکات است، و از این روی تعداد منصوبات بیشتر است. از آنجایی مهترین ابزار فهم کلام، دانش نحو _که هدف آن تعیین رابطه و نسبت میان کلمات یک جمله می باشد_ است، اهمیت دقت در تعیین نقش کلمات دو چندان می شود. به همین جهت اهمال در ترکیب کلام، موجب عدم فهم صحیح آن کلام می شود. متأسفانه نحویان و به تبع ایشان مُعربان، به سبب منظور نکردن معنا، در تعیین نقش برخی منصوبات دچار لغزش شده اند. مانند آنچه که در کتابهای اعراب الفیه ابن مالک نسبت به برخی منصوبات اتفاق افتاده است. از قبیل مواردی که کلمه منصوب، خبر برای یکی از افعال ناقصه است و یا صفت برای مفعول مطلق محذوف است، ولی معربان الفیه آن را حال گرفته اند. و در مواردی در تشخیص مفعول اول و مفعول دوم فعلی دو مفعولی، دچار اشتباه شده اند، و یا قاعده تضمین را که قاعده ای شناخته شده و پرکاربرد در زبان عربی است را در نظر نگرفته اند. روش این مقاله در شناسایی و رفع این اشتباهات، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر وجوه دهگانه نقد ابن هشام بر معربان در باب پنجم مغنی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism and evaluation of the Arabs in the books of the Arabs of the Millennium based on the opinions of Azhari, Makudi, and Abdul Hamid.

نویسندگان [English]

  • yaser heydari 1
  • golamabas rezaee 2
  • ali akbar forati 3
  • mohamadhasan foadeyan 4

1 daneshjo daneshgah tehran

2 daneshyar

3 ostadyar

4 moder goroh

چکیده [English]

Among the syntactical discussions and among the four Arabs, it is easy to distinguish between the four types of Arabic: Rifa, Nasb, Wajr, and Jazm. But in many cases, it is difficult to recognize the role of the designated word; Because the semantic range of the designations in Arabic language is large, because the sign of installation is fathah and fathah is the end of movements, and therefore the number of designations is more. Since the most important tool for understanding words is the knowledge of syntax, the purpose of which is to determine the relationship between the words of a sentence, the importance of accuracy in determining the role of words doubles. For this reason, negligence in the combination of words causes a lack of correct understanding of that word. Unfortunately, the grammarians and, following them, the Arabs, have made a mistake in determining the role of some designations due to not understanding the meaning. . Unfortunately, the grammarians and, following them, the Arabs, have made a mistake in determining the role of some designations due to not understanding the meaning. Like what happened in the books of Alfiyyah Ibn Malik regarding some appointments. Such as the cases where the word appointed, khabar is incomplete for one of the verbs, or the adjective is omitted for the absolute object, but the Arabs of Alfiyyah have taken it as its present tense. And in some cases, they have made a mistake in distinguishing the first object and the second object of the present two objects, or they have not considered the guarantee rule, which is a well-known and widely used rule in the Arabic language. The method of this article in identifying and correcting these mistakes is an analytical description based on the ten aspects

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moreb، appointed، Azhari
  • Makudi
  • and Abdul Hamid