نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد

چکیده

در نگاه تاریخ‌گرایی نوین روایت رخدادها تابعی از گفتمان قدرت در جامعه است و خوانش هر رویداد تابعی از شرایط سیاسی و اجتماعی و گفتمان غالب به شمار می‌رود. به همین سبب آثار ادبی می‌توانند نوعی روایت تاریخی باشند که می‌تواند گفتمان غالب هر دوره را آشکار کند. حال سؤال اینجاست که الیاس خوری در رمان باب‌الشمس چگونه توانسته گفتمان غالب را عیان سازد. بررسی توصیفی- تحلیلی اثر نشان می‌دهد نویسنده در این رمان، روایت‌گر رنجی است که فلسطینیان بعد از نکبت در سال 1948 متحمل شدند و تصویری از آوارگی و تبعات آن را نمایش می‌دهد. اما در لایه‌های پنهان خود روایتگر گفتمانی است که تلاش دارد تا آرمان فلسطین را به فراموشی بسپارد و ایدئولوژی صهیونیسم را گسترش دهد. حتی مورخان نوین اسرائیلی که ادعا می‌شود، تلاش کرده‌اند تا تصویرگر بخشی از جنایت‌های اسرائیل باشند بازهم در لایه‌های پنهان آثار خود، از زاویه‌ای به رویدادها می-نگرند که در نهایت حمایت ضمنی از اسرائیل را در بطن خود دارد. اما در لایه‌های پنهان خود روایتگر گفتمانی است که تلاش دارد تا آرمان فلسطین را به فراموشی بسپارد و ایدئولوژی صهیونیسم را گسترش دهد. حتی مورخان نوین اسرائیلی که ادعا می‌شود، تلاش کرده‌اند تا تصویرگر بخشی از جنایت‌های اسرائیل باشند بازهم در لایه‌های پنهان آثار خود، از زاویه‌ای به رویدادها می-نگرند که در نهایت حمایت ضمنی از اسرائیل را در بطن خود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The novel "Bab Al-Shams" in opposition to the truth regime of Zionism (An studing based on modern historicism)

نویسنده [English]

  • omid izanlo

assistant prfessor of kosar university of bojnord

چکیده [English]

In the view of modern historicism, the narration of the incident is influenced by the discourse of power in the society and the interpretation of any event is a function of the political and social conditions and the dominant discourse. For this reason, literary works can narrate a history that defines the dominant discourse of each period. Now the question is how Elias Khoury was able to identify the dominant discourse in the novel of Bab Al-Shams. The descriptive-analytical studing of the work shows that the author in this novel is the narrator of the suffering that the Palestinians suffered after the Nakbat in 1948 and shows an image of displacement and its consequences. But in its hidden layers, it is the narrator of a discourse that tries to forget the ideology of Palestine and spread the ideology of Zionism. Even the modern Israeli historians who are claimed to have tried to depict part of Israel's crimes, still in the hidden layers of their works, In the end, their way of looking has implicit support for Israel. But in its hidden layers, it is the narrator of a discourse that tries to forget the ideology of Palestine and spread the ideology of Zionism. Even the modern Israeli historians who are claimed to have tried to depict part of Israel's crimes, still in the hidden layers of their works, In the end, their way of looking has implicit support for Israel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palestine
  • Bab al-Shams
  • modern historicism
  • discourse
  • ofpower