نویسنده = فرامرز میرزایی
تعداد مقالات: 3
1. ژرف ساخت ناسازواری در شعر اَمل دُنْقُل و بینامتنی قرآنی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 301-324

10.22059/jalit.2015.56706

فرامرز میرزایی؛ رضا تواضعی؛ سیدرضا موسوی


2. مضامین تعهد ادبی در اشعار فاروق جُوَیده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 201-222

10.22059/jalit.2015.54206

مرتضی قائمی؛ فرامرز میرزایی؛ مجید صمدی


3. شیوة روایتِ «گفته های داستانی» در رمان «الإقلاع عکس الزمن» إملی نصرالله

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 197-230

10.22059/jalit.2013.35139

ناهید نصیحت؛ فرامرز میرزایی