نویسنده = ���������������� ������������
ژرف ساخت ناسازواری در شعر اَمل دُنْقُل و بینامتنی قرآنی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 301-324

10.22059/jalit.2015.56706

فرامرز میرزایی؛ رضا تواضعی؛ سیدرضا موسوی


مضامین تعهد ادبی در اشعار فاروق جُوَیده

دوره 6، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 201-222

10.22059/jalit.2015.54206

مرتضی قائمی؛ فرامرز میرزایی؛ مجید صمدی