نویسنده = کبری روشنفکر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی ابلیسانه‌های خلیل حاوی و فروغ فرخزاد

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-43

10.22059/jalit.2019.261395.611936

ثریا رحیمی؛ کبری روشنفکر


2. واکاوی معنای واژه‌ی «غلو» منتسب به شاعران شیعه در آثار شوقی ضیف

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-59

10.22059/jalit.2018.121579.611247

کبری روشنفکر؛ محمد امیری فر


3. واکاوی روانشناختی مضامین مشترک در اشعار سید قطب و دیوان ترکی شهریار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-38

10.22059/jalit.2016.60174

علی احمدزاده؛ کبری روشنفکر


4. زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 83-112

علیرضا نظری؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ فردوس آقاگل¬زاده