نویسنده = ������������������ ������ ������
پدیدارشناسی در قصیده "المئذنة" آدونیس بر اساس نظریه هوسرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1401

10.22059/jalit.2022.347764.612583

علی اکبر نورسیده؛ سید رضا میراحمدی؛ رقیه پوربایرام الوارس


ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نِزار قبانی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 283-304

10.22059/jalit.2016.60185

سید رضا میر احمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ سپیده آقاجانپور