کلیدواژه‌ها = شعر جاهلی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر حیوانات اهلی بر شعر جاهلی با تکیه بر کتاب «مفضلیات»

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 227-248

10.22059/jalit.2019.126706.611286

خداداد بحری؛ حسین مهتدی


2. تبیین مؤلفه‫های شادمانی و مثبت‫گرایی در اشعار عروة بن الورد

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-37

10.22059/jalit.2017.62545

عباس اقبالی؛ عبدالحسین ذکایی


3. تحلیل عناصر و مضامین مشترک مقدمه‌های طَلَلی در معلقات

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 229-274

10.22059/jalit.2015.56703

سید محمدرضی مصطفوی نیا؛ محمودرضا توکلی محمدی؛ سیامک ظفری زاده