نویسنده = علی باقر طاهری نیا
تعداد مقالات: 3
1. الإحالة ودورها فی اتساق القصیدة: قصیدة «عذاب الحلاج» لعبدالوهاب البیاتی أنموذجا

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-24

10.22059/jalit.2020.282934.612090

علی باقر طاهری نیا؛ مریم علی یاری؛ مریم فولادی


3. معنی شناسی تاریخی واژة «کفر» از کاربست جاهلی تا تضمین نحوی در قرآن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-23

10.22059/jalit.2017.60719

ناصر قره خانی؛ علی باقر طاهری نیا؛ عبدالحسین فقهی