نویسنده = ������������ ���������� ��������
تحلیل فرآیند هویت‌سازی کنشگر اجتماعی غالب در رمان شظایا فیروز از منظر کاستلز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

10.22059/jalit.2022.346964.612572

زینب قاسمی اصل؛ حسین الیاسی مفرد