نویسنده = محمدابراهیم خلیفه شوشتری
تعداد مقالات: 5
1. معرفی، تحلیل و بررسی نسخة خطی شرح المفصل عزالدین عبدالعزیز کاشی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-54

10.22059/jalit.2017.204773.611453

محمدابراهیم خلیفه شوشتری؛ رقیه خرمی


2. دراسة نقدیة لـموضوع الفخر فی شعر الشریف الرضیّ

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-160

10.22059/jalit.2016.60181

محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ محمدحسن امرایی


3. بلاغة الصورة الاستعاریة فی الکلام النبوی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 239-260

10.22059/jalit.2014.52032

محمد إبراهیم خلیفة شوشتری؛ علی اکبر نورسیده


4. الدور الوظیفی لـ «لیس» و «لایکون»فی الدرس النحوی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 57-72

10.22059/jalit.2012.30308

محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ زهرا خدائی


5. التعلیل بالحمل علی المعنی فی کتاب سیبویه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-84

محمد ابراهیم خلیفة الشوشتری؛ حسین پورمداح اردکانی