کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
تعداد مقالات: 5
1. بینامتنیت واژگانی و شخصیتی «رائیّه» ابن عرندس با قرآن کریم

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 133-156

10.22059/jalit.2020.245409.611812

علی شیخ‌الرئیس؛ محمّدابراهیم خلیفه‌شوشتری


2. بررسی مؤلّفه های سبک ساز در شعر «تحوّلات العاشق» ادونیس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-54

10.22059/jalit.2018.211434.611503

علی نظری؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ مهران نجفی حاجیور


3. کاربست بینامتنیت در ادبیات مقاومت فلسطین (مطالعة موردی: کاریکاتورهای ناجی العلی)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-159

10.22059/jalit.2018.217255.611559

علی افضلی؛ ولید ساعدی نسب؛ زینب قاسمی اصل


5. بینامتنیت دینی در غزل‌های مادّی الشابّ الظریف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-21

10.22059/jalit.2014.50255

محمود حیدری؛ نادیا دادپور؛ مریم السادات میرقادری