کلیدواژه‌ها = نزار قبانی
دگردیسی نماد در اشعار سیاسی نزار قبانی

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 101-121

10.22059/jalit.2019.240456.611772

مجتبی بهروزی؛ علی اصغر حبیبی؛ علی اکبر احمدی چناری


ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نِزار قبانی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 283-304

10.22059/jalit.2016.60185

سید رضا میر احمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ سپیده آقاجانپور