کلیدواژه‌ها = معنا
بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 241-260

10.22059/jalit.2016.58109

محمد حسن فؤادیان؛ علی رضا فرازی


کاربرد‌شناسی اصل «تعادل ترجمه‌ای» واژگان

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 137-164

حمیدرضا میرحاجی؛ جلال مرامی؛ رضا امانی