نویسنده = �������� ������������ ����������������
نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل»

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-21

10.22059/jalit.2020.303107.612214

سمیرا فراهانی؛ شهریار نیازی؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ حسن مقیاسی


کاربست نظریه نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل قصیده «خُذ وردةَ الثَّلج خُذ القیروانیة» سعدی یوسف

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-22

10.22059/jalit.2020.301462.612200

فاطمه تنها؛ مهین حاجی زاده؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ عبدالاحد غیبی


واکاوی کارکرد "رؤیا" در سروده های ادونیس

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 1-20

10.22059/jalit.2018.241688.611784

ابوالحسن امین مقدسی؛ مهدیه قیصری


دلالت های تکرار در شعر بدوی الجبل

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 53-72

10.22059/jalit.2017.112421.611182

ابوالحسن امین مقدسی؛ سید پیمان حسینی