کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 7
1. واکاوی معنا شناختی مفهوم عدالت اجتماعی در قرآن کریم با تکیه بر مبحث هم نشین های معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.284140.612095

ابوالحسن امین مقدسی؛ نفیسه افصحی


2. بررسی ساخت های گوناگون «کان»ی ناقصه در قرآن و نقد دیدگاه مترجمان در برابریابی فارسی آن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-76

10.22059/jalit.2016.60176

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ رضا شکرانی؛ زهره کیانی


3. ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم (پژوهشی در سورة نبأ)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-116

10.22059/jalit.2016.60179

انسیه خزعلی؛ نرگس شکوریان؛ رسول دهقان ضاد


5. بینامتنیت دینی در غزل‌های مادّی الشابّ الظریف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-21

10.22059/jalit.2014.50255

محمود حیدری؛ نادیا دادپور؛ مریم السادات میرقادری


6. بررسی دیدگاه نحویان و مفسران دربارة «واو ثمانیه»

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 47-62

10.22059/jalit.2012.30319

محمد رضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا قاسم نژاد


7. کاربرد‌شناسی اصل «تعادل ترجمه‌ای» واژگان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 137-164

حمیدرضا میرحاجی؛ جلال مرامی؛ رضا امانی