کلیدواژه‌ها = ترجمه
بررسی زبان‌شناختی واژة قرآنی «کفر»

دوره 4، شماره 3، آبان 1391، صفحه 1-16

10.22059/jalit.2012.30317

آذرتاش آذرنوش؛ مریم قاسم احمد