کلیدواژه‌ها = ترجمه
تعداد مقالات: 5
2. بررسی ساخت های گوناگون «کان»ی ناقصه در قرآن و نقد دیدگاه مترجمان در برابریابی فارسی آن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-76

10.22059/jalit.2016.60176

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ رضا شکرانی؛ زهره کیانی


5. بررسی زبان‌شناختی واژة قرآنی «کفر»

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-16

10.22059/jalit.2012.30317

آذرتاش آذرنوش؛ مریم قاسم احمد