کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 10
1. بررسی زبان‌شناختی آیات ارث از نگاه محمد شحرور

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 161-178

10.22059/jalit.2018.220431.611587

محمّدنبی احمدی؛ مهدی پورآذر


2. بینامتنیت واژگانی و شخصیتی «رائیّه» ابن عرندس با قرآن کریم

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 133-156

10.22059/jalit.2020.245409.611812

علی شیخ‌الرئیس؛ محمّدابراهیم خلیفه‌شوشتری


3. بررسی معناشناسی واژة سلام در تفسیر تبیان شیخ طوسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 249-260

10.22059/jalit.2017.124252.611320

حسن کاظمی سهلوانی؛ سید ابراهیم دیباجی؛ غلام عباس رضایی هفتادر


4. معنی شناسی تاریخی واژة «کفر» از کاربست جاهلی تا تضمین نحوی در قرآن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-23

10.22059/jalit.2017.60719

ناصر قره خانی؛ علی باقر طاهری نیا؛ عبدالحسین فقهی


5. بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 241-260

10.22059/jalit.2016.58109

محمد حسن فؤادیان؛ علی رضا فرازی


6. ژرف ساخت ناسازواری در شعر اَمل دُنْقُل و بینامتنی قرآنی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 301-324

10.22059/jalit.2015.56706

فرامرز میرزایی؛ رضا تواضعی؛ سیدرضا موسوی


7. تأمّلی در شاخصه های قصه در قرآن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 113-134

10.22059/jalit.2014.50260

ولی الله شجاع پوریان


8. الفاظ مترادف و شیخ علی صغیر

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 141-168

10.22059/jalit.2013.35137

امیرمحمود کاشفی؛ آیت الله زرمحمدی


9. بینامتنی قرآنی در شعر بدر شاکر سیاب

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 169-196

10.22059/jalit.2013.35138

قــاسم مخــتاری؛ سجاد عربی


10. نقش قرآن در تحول نقد و بلاغت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 199-216

محمود فضیلت