کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 9
1. بینامتنیّت واژگانی و شخصیّتی رائیّه ابن عرندس با قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

علی شیخ الرئیس؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری


2. بررسی معناشناسی واژة سلام در تفسیر تبیان شیخ طوسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 249-260

حسن کاظمی سهلوانی؛ سید ابراهیم دیباجی؛ غلام عباس رضایی هفتادر


3. معنی شناسی تاریخی واژة «کفر» از کاربست جاهلی تا تضمین نحوی در قرآن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-23

ناصر قره خانی؛ علی باقر طاهری نیا؛ عبدالحسین فقهی


4. بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 241-260

محمد حسن فؤادیان؛ علی رضا فرازی


5. ژرف ساخت ناسازواری در شعر اَمل دُنْقُل و بینامتنی قرآنی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 301-324

فرامرز میرزایی؛ رضا تواضعی؛ سیدرضا موسوی


6. تأمّلی در شاخصه های قصه در قرآن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 113-134

ولی الله شجاع پوریان


7. بینامتنی قرآنی در شعر بدر شاکر سیاب

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 169-196

قــاسم مخــتاری؛ سجاد عربی


8. الفاظ مترادف و شیخ علی صغیر

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 141-168

امیرمحمود کاشفی؛ آیت الله زرمحمدی


9. نقش قرآن در تحول نقد و بلاغت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 199-216

محمود فضیلت