دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-290 

مقاله پژوهشی

بینامتنیت دینی در غزل‌های مادّی الشابّ الظریف

صفحه 1-21

10.22059/jalit.2014.50255

محمود حیدری؛ نادیا دادپور؛ مریم السادات میرقادری


آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر

صفحه 69-88

10.22059/jalit.2014.50258

غلامعباس رضایی هفتادر؛ ابراهیم نامداری؛ علی اکبر احمدی