کلیدواژه‌ها = شعر معاصر عربی
مکان و کارکردهای معنایی آن در اشعار یحیی سماوی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 121-142

10.22059/jalit.2020.263664.611956

مهدی شاهرخ؛ حمیده فقیه عبداللهی


بررسی حماسه‌های اسلامی در شعر معاصر عربی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 261-280

10.22059/jalit.2016.58110

قاسم مختاری؛ مژگان نصیری


نقد تطبیقی اسطورۀ سندباد در شعر خلیل حاوی و بدرشاکر السیاب

دوره 6، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 265-290

10.22059/jalit.2015.54210

علی نجفی ایوکی؛ الهام بوجاریان


درآمدی بر نقاب و کارکرد آن در شعر معاصر عربی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 115-134

علی نجفی ایوکی


مقایسه مدایح نبوی دورۀ معاصر با دورۀ انحطاط

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 31-51

عدنان طهماسبی؛ حسن اسماعیل¬زاده