دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، تیر 1393، صفحه 1-293 

مقاله پژوهشی

التوظیف الدلالی للرموز فی مسرحیة «زُوّار اللیل» لعلی عُقلة عُرسان

صفحه 1-24

10.22059/jalit.2014.52021

جواد أصغری؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ صدیقة بزرگ نیا


ابن بابک الشاعر، واتصاله بالـحرکة الأدبیة فی عصره

صفحه 127-152

10.22059/jalit.2014.52027

محمد علی آذرشب؛ محمد حسن فؤادیان؛ علی أکبر فراتـی


الاغتراب ومظاهره فی شعر سید قطب (دراسة وتـحلیل)

صفحه 217-238

10.22059/jalit.2014.52031

فاروق نعمتی؛ جهانگیر أمیری؛ علی سلیمی؛ عبدالسلام کریـمی


بلاغة الصورة الاستعاریة فی الکلام النبوی

صفحه 239-260

10.22059/jalit.2014.52032

محمد إبراهیم خلیفة شوشتری؛ علی اکبر نورسیده