دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-332 (مجله ادب عربی) 
6. تجلّی ققنوس در اشعار ادونیس

صفحه 117-138

هادی رضوان؛ سید حسن آریادوست


7. مرگ در اندیشة غادة السّمان

صفحه 139-162

معصومه شبستری؛ مصطفی جوانرودی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-243 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-332 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-352 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-276