دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-215 
2. مطالعة تطبیقی نظریة نظم عبدالقاهر جرجانی و نظریة بافت موقعیّت فرث

صفحه 17-35

سید محمدرضا ابن الرسول؛ مرضیه قربان خانی؛ نصراله شاملی


7. بررسی و نقد آراء دستورنویسان دربارة عناصر ساختمانی جملة شرطی در زبان عربی

صفحه 113-126

محمد پاشایی مهترلو؛ پرویز احمدزاده هوچ؛ محمد تاروردی نسب