دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-336 
11. نقد دیدگاه لوگزنبرگ دربارة سُریانی بودن خط قرآن در نگارش نخستین

صفحه 205-220

10.22059/jalit.2016.60183

زهرا صرفی؛ آذرتاش آذرنوش؛ نصرت نیل ساز؛ نهله غروی نایینی