دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-336 
6. ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم (پژوهشی در سورة نبأ)

صفحه 95-116

انسیه خزعلی؛ نرگس شکوریان؛ رسول دهقان ضاد


8. دراسة نقدیة لـموضوع الفخر فی شعر الشریف الرضیّ

صفحه 137-160

محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ محمدحسن امرایی


10. بسترهای مقاومت در اشعار محمدعلی شمس الدین

صفحه 185-204

محمد صالح شریف عسکری؛ لیلی اصل رکن آبادی


11. نقد دیدگاه لوگزنبرگ دربارة سُریانی بودن خط قرآن در نگارش نخستین

صفحه 205-220

زهرا صرفی؛ آذرتاش آذرنوش؛ نصرت نیل ساز؛ نهله غروی نایینی


15. ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نِزار قبانی

صفحه 283-304

سید رضا میر احمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ سپیده آقاجانپور