دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 1-313 
دگردیسی نماد در اشعار سیاسی نزار قبانی

صفحه 101-121

10.22059/jalit.2019.240456.611772

مجتبی بهروزی؛ علی اصغر حبیبی؛ علی اکبر احمدی چناری