تعداد مقالات: 320
176. تـجلی الرمز فی روایة «نـجمة» لکاتب یاسین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 153-170

10.22059/jalit.2014.52028

فاطمه قادری؛ زهراء حاجی حسینی


177. سیمای خلافت امام علی (ع) در شعر دیک الجن حِمْصی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-174

10.22059/jalit.2014.50321

محمدحسن فؤادیان؛ مرتضی قدیمی


179. بررسی گزاره‌های رئالیسم جادویی در رمانهای«عزاداران بَیَل» غلامحسین ساعدی و «شبهای هزار شب» نجیب محفوظ

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 157-178

10.22059/jalit.2015.54204

رضا ناظمیان؛ علی گنجیان خناری؛ داوود اسپرهم؛ یُسرا شادمان


180. واکاوی معناشناسی در‌زمانی واژه «یقین» در قرآن کریم

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 157-180

10.22059/jalit.2018.222854.611612

هاله بادینده؛ حامد صدقی؛ سیدابراهیم دیباجی


181. استشهاد به حدیث در نحو عربی

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 163-186

10.22059/jalit.2012.30324

علی رضا فرازی


182. بینامتنی قرآنی در شعر بدر شاکر سیاب

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 169-196

10.22059/jalit.2013.35138

قــاسم مخــتاری؛ سجاد عربی


183. نهضت معجم‌نویسی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 181-200

مجتبی رحماندوست


185. متناقض‌نما در نمادهای شعر انشودة المطر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390

عدنان طهماسبی؛ ناصر زارع


186. جدلیة الأنا و الآخر فی أشعار عزالدین المناصرة المقاومة

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

10.22059/jalit.2019.257329.611900

مریم عباسعلی نژاد؛ خلیل پروینی؛ هادی نظری منظم؛ سید فضل الله میرقادری


187. دراسة نقدیة لـموضوع الفخر فی شعر الشریف الرضیّ

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-160

10.22059/jalit.2016.60181

محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ محمدحسن امرایی


189. کاربست بینامتنیت در ادبیات مقاومت فلسطین (مطالعة موردی: کاریکاتورهای ناجی العلی)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-159

10.22059/jalit.2018.217255.611559

علی افضلی؛ ولید ساعدی نسب؛ زینب قاسمی اصل


190. تأثیرپذیری سعدی شیرازی از ابوالفتح بُستی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-165

10.22059/jalit.2019.227721.611657

جواد غلامعلی زاده؛ فائزه عرب یوسف آبادی


191. استدعاء الشّخصیّات والقِصص القرآنیة فی شعر أبی تمام

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 151-170

10.22059/jalit.2017.62563

مهدی عابدی جزینی


193. بررسی مختصر ارکان دبیرخانه مرکزی دولت در «عصر ممالیک» براساس کتاب «صبح‌الاعشی»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 155-177

عبدالحسین فقهی؛ سید اسماعیل قاسمی موسوی


195. فلسطیـن در شعـر معاصـر الجزایـر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 165-184

فاطمه قادری


196. تحلیل کاربردشناسی خطبه امام حسن (ع) در باب صلح

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-186

10.22059/jalit.2019.234220.611751

موسی عربی؛ مریم اشراق پور


197. تضمین و گونه های آن در چکامه های صفی الدین حلی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 171-192

10.22059/jalit.2013.35591

نرگس گنجی؛ فاطمه اشـراقی


198. مضامین شعر الشکوى الذاتیة فی القرن الأول الـهجری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 171-192

10.22059/jalit.2014.52029

غلامعباس رضایی هفتادر؛ شرافت کریـمی


199. هویت‌یابی اسلام و عرب در اشعار محمد مهدی جواهری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 175-202

10.22059/jalit.2012.29689

شهریار نیازی؛ سیده فیروزه حسینی


200. اگزیستانسیالیسم در شعر یوسف‌الخال

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 175-192

10.22059/jalit.2014.50322

حسن گودرزی لمراسکی