دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

واکاوی معنا شناختی مفهوم عدالت اجتماعی در قرآن کریم با تکیه بر مبحث هم نشین های معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22059/jalit.2019.284140.612095

ابوالحسن امین مقدسی؛ نفیسه افصحی


بررسی جلوه‌های ادبیات کارناوال‌گرای باختینی در رمان لعبةالنسیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22059/jalit.2022.340342.612524

راضیه صدری خانلو؛ شهریار نیازی؛ مصطفی پارسایی پور


تحلیل «گفتمان داعش» در رمان «وشم الطائر» بر مبنای نظریۀ تحلیل گفتمانی لاکلا و موف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22059/jalit.2022.346172.612567

نرگس انصاری؛ لیلا صادقی نقدعلی


کاربست معنامند نما در ترکیب‌بندی‌های سینمایی رمان «أقُودُکَ إلی غَیری» از عائشة ارناؤوط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22059/jalit.2022.339781.612519

مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ امیر فرهنگ دوست


بررسی بازنمود ایدئولوژی در گفتمان شعری «الأرض و الجرح الذی لا‌ینفتح» أمل دنقل بر اساس مربع ایدئولوژیک ون‌دایک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22059/jalit.2022.333611.612473

آزاده قادری؛ سیدحسین سیدی؛ بهار صدیقی


بررسی کهن الگوهای یونگ در نمایشنامه عاشورایی معاصر(مورد پژوهی نمایشنامه الحر الریاحی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22059/jalit.2022.345214.612560

زهرا سلیمی؛ نرگس انصاری


تحلیل استعاره‌های مفهومی حوزه عشق در کتاب «أوراق الورد» از مصطفی صادق الرافعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22059/jalit.2022.341961.612542

فاطمه دهقان؛ حجت رسولی؛ ابوالفضل رضائی


اشتغال النموذج العاملی فی روایة السندباد الأعمى للکاتبة بثینة العیسى على ضوء آراء جولیان غریماس البنیویة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22059/jalit.2022.339070.612514

خلیل حمداوی؛ محمد جواد پورعابد؛ ناصر زارع؛ رسول بلاوی


واکاوی سازوکارهای دفاعی درداستان «عیناک قدری» اثر غاده السمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22059/jalit.2022.347614.612579

حسین ناظری؛ زهرا حقایقی؛ سیده زهرا مکی


پدیدارشناسی در قصیده "المئذنة" آدونیس بر اساس نظریه هوسرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1401

10.22059/jalit.2022.347764.612583

علی اکبر نورسیده؛ سید رضا میراحمدی؛ رقیه پوربایرام الوارس


تحلیل فرآیند هویت‌سازی کنشگر اجتماعی غالب در رمان شظایا فیروز از منظر کاستلز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

10.22059/jalit.2022.346964.612572

زینب قاسمی اصل؛ حسین الیاسی مفرد


بررسی و تحلیل رمان اعجام سنان انطون برپایۀ نظریۀ گریماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

10.22059/jalit.2023.347980.612584

محدثه مزوری؛ علی نجفی ایوکی؛ محسن سیفی