آ

 • آل بویه، عبدالعلی دراسة ظاهرة «البولیفونیة» فی القصیدة السردیة-الدرامیة الحدیثة حسب نظریة باختین الحواریة [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 93-116]

ا

 • احمدی، شلیر نقش تصویرسازی در انتقال عنصر عاطفه در سروده‌های فلسطینی أدونیس (نمونه‌های موردی: «الرأس و‌النهر»، «اسماعیل» و «الوقت») [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 43-65]

 • احمدی، محمّدنبی بررسی زبان‌شناختی آیات ارث از نگاه محمد شحرور [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 137-153]

 • ایزدی، زهرا بررسی کهن‌الگوی «حاکم» در رمان موت صغیر بر اساس نظریۀ پیرسون –کی‌مار [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 1-15]

 • اسودی، علی بررسی کهن‌الگوی «حاکم» در رمان موت صغیر بر اساس نظریۀ پیرسون –کی‌مار [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 1-15]

 • اکبری زاده، فاطمه واکاوی رمزگان‌های ساختاری رمان معاصر لبنان؛ بررسی موردی: رمان الخطایا‌ الشائعة [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 1-21]

 • الیاسی، حسین دراسة الفضاء النصی لشعر معد الجبوری: قراءة فی قصیدة حیث یعود النهر وفق منهج شکری [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 69-91]

 • ایلداری، زهرا لامیة الترک لهمام التبریزی: دراسة أسلوبیة [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 165-187]

 • امیری، جهانگیر نشانه‌شناسی الفاظ حاوی مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس دیدگاه چارلز پیرس [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 105-126]

 • امیری، ربیع نشانه‌شناسی الفاظ حاوی مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس دیدگاه چارلز پیرس [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 105-126]

 • امین مقدسی، ابوالحسن کاربست نظریه نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل قصیده «خُذ وردةَ الثَّلج خُذ القیروانیة» سعدی یوسف [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • انصاری، نرگس تحلیل سبکی واژگان دیوان سماء فی خوذة از عدنان الصائغ [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 91-113]

ب

 • بیات کشکولی، مژگان تحلیل نقش تصاویر ارجاع‌دهنده در فرایند تمرکززدایی داستان‌های کودکانه یعقوب شارونی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 67-90]

 • باغجری، کمال خوانش پسااستعماری پنج‌گانۀ مدن‌الملح از دریچۀ نظریۀ چندآوایی باختین [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 23-44]

 • باقری، کلثوم تحلیل شخصیّت اصلی رمان أیّام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 87-107]

 • باوی، توفیق المرأة الجاهلیة والحروب القبلیة [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-68]

 • بحری، خداداد نگاه رمانتیک در تصویر‌پردازی کلاسیک؛ پژوهشی در غزل‌های ابن زیدون [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 45-65]

 • بلاوی، رسول آلیات الربط السینمائی فی اشعار ورود الموسوی (دیوان وَشْم عَقارب نموذجاً) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 25-45]

پ

 • پارسایی پور، مصطفی دراسة ظاهرة «البولیفونیة» فی القصیدة السردیة-الدرامیة الحدیثة حسب نظریة باختین الحواریة [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 93-116]

 • پیشگام، ناهید نشانه‌شناسی «عنوان» در شعر محمّد حلمی الریشة؛ مطالعۀ موردی: «لاتعطنی تفاحة أخری»، «رسالة إلی کلیم اللّه» و «أبابیل» [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 17-37]

 • پورآذر، مهدی بررسی زبان‌شناختی آیات ارث از نگاه محمد شحرور [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 137-153]

ت

 • تنها، فاطمه کاربست نظریه نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل قصیده «خُذ وردةَ الثَّلج خُذ القیروانیة» سعدی یوسف [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

ح

 • حاجی زاده، مهین کاربست نظریه نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل قصیده «خُذ وردةَ الثَّلج خُذ القیروانیة» سعدی یوسف [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • حبیبی، علی اصغر تحلیل نقش تصاویر ارجاع‌دهنده در فرایند تمرکززدایی داستان‌های کودکانه یعقوب شارونی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 67-90]

 • حیدریان شهری، احمدرضا واکاوی بن‌مایه‌های رئالیسم انتقادی در رمان عراقیّ فی باریس از صموئل شمعون [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 39-62]

 • حیدرپور مرند، یزدان جلوه‌های تمایز در رمان اللَّص وَ الکِلاب بر اساس الگوی جامعه‌شناختی پیر بوردیو [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 109-128]

 • حیدرپور مرند، سکینه جلوه‌های تمایز در رمان اللَّص وَ الکِلاب بر اساس الگوی جامعه‌شناختی پیر بوردیو [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 109-128]

 • حقایقی، زهرا واکاوی بن‌مایه‌های رئالیسم انتقادی در رمان عراقیّ فی باریس از صموئل شمعون [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 39-62]

خ

 • خضری، علی آلیات الربط السینمائی فی اشعار ورود الموسوی (دیوان وَشْم عَقارب نموذجاً) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 25-45]

د

 • دریانورد، زینب آلیات الربط السینمائی فی اشعار ورود الموسوی (دیوان وَشْم عَقارب نموذجاً) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 25-45]

 • دلشاد، شهرام فرآیند فراروایت در رمان عین‌الفرس از میلودی شغموم [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 87-104]

ر

 • رستم پور، رقیه واکاوی رمزگان‌های ساختاری رمان معاصر لبنان؛ بررسی موردی: رمان الخطایا‌ الشائعة [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 1-21]

 • رسولى، حجت نقش تصویرسازی در انتقال عنصر عاطفه در سروده‌های فلسطینی أدونیس (نمونه‌های موردی: «الرأس و‌النهر»، «اسماعیل» و «الوقت») [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 43-65]

 • رضایی، ابوالفضل قصیدۀ «نهج البرده»ی احمد شوقی در آیینۀ آرای نقدی و بلاغی محمود بستانی [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 63-85]

 • رضائی، محمد مهدی خزانة الخیال: گنجینه‌‏ای از جمال ادبی عصر صفوی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 115-136]

 • رنجبران، نسرین خوانش پسااستعماری پنج‌گانۀ مدن‌الملح از دریچۀ نظریۀ چندآوایی باختین [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 23-44]

 • رئیس میرزایی، فاطمه قصیدۀ «نهج البرده»ی احمد شوقی در آیینۀ آرای نقدی و بلاغی محمود بستانی [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 63-85]

ز

 • زارع، رسول رابطه زبان و واقعیت در تحلیل مفهوم تبعیدگاه در زبان شعری عزالدین المناصرة [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 155-175]

 • زندی، هوشنگ لامیة الترک لهمام التبریزی: دراسة أسلوبیة [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 165-187]

 • زینی وند، تورج نشانه‌شناسی الفاظ حاوی مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس دیدگاه چارلز پیرس [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 105-126]

س

 • سیفی، محسن نشانه‌شناسی لایه‌ای مکان در نمایشنامۀ خارج السرب محمد الماغوط با نگاهی به نظریۀ فرزان سجودی [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 67-86]

ش

 • شیخی، علیرضا تحلیل سبکی واژگان دیوان سماء فی خوذة از عدنان الصائغ [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 91-113]

 • شیروی خوزانی، مصطفی المرأة الجاهلیة والحروب القبلیة [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-68]

 • شکیبایی فر، شهلا نشانه‌شناسی لایه‌ای مکان در نمایشنامۀ خارج السرب محمد الماغوط با نگاهی به نظریۀ فرزان سجودی [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 67-86]

ص

 • صیادانی، علی جلوه‌های تمایز در رمان اللَّص وَ الکِلاب بر اساس الگوی جامعه‌شناختی پیر بوردیو [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 109-128]

 • صالحی، پیمان تحلیل شخصیّت اصلی رمان أیّام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 87-107]

 • صدری خانلو، راضیه دراسة ظاهرة «البولیفونیة» فی القصیدة السردیة-الدرامیة الحدیثة حسب نظریة باختین الحواریة [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 93-116]

 • صدیقی، بهار واکاوی بن‌مایه‌های رئالیسم انتقادی در رمان عراقیّ فی باریس از صموئل شمعون [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 39-62]

ط

 • طالبی قره‌قشلاقی، جمال مستویات تحلیل الخطاب فی ضوء نظریة الاتصال (دراسة فی قصیدة «ارحل وعارک فی یدیک» لفاروق جویدة) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 141-163]

 • طاهری نیا، علی باقر الإحالة ودورها فی اتساق القصیدة: قصیدة «عذاب الحلاج» لعبدالوهاب البیاتی أنموذجا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-24]

 • طهماسبی، جعفر فرآیند فراروایت در رمان عین‌الفرس از میلودی شغموم [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 87-104]

ع

 • عبدی، مالک سازگاری فرهنگی مهاجران در رمان شیکاگو، اثر علاء الأسوانی؛ بر اساس نظریۀ فرهنگ‌پذیری جان بری [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 151-172]

 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط تحلیل نقش تصاویر ارجاع‌دهنده در فرایند تمرکززدایی داستان‌های کودکانه یعقوب شارونی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 67-90]

 • علی یاری، مریم الإحالة ودورها فی اتساق القصیدة: قصیدة «عذاب الحلاج» لعبدالوهاب البیاتی أنموذجا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-24]

غ

 • غیبی، عبدالاحد کاربست نظریه نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل قصیده «خُذ وردةَ الثَّلج خُذ القیروانیة» سعدی یوسف [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • غفاری، محمد رضا الصورة الفنیة قدیما وحدیثا بین عبد القاهر الجرجانی و«جابر عصفور»، الاستعارة نموذجا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 117-139]

ف

 • فراتی، علی اکبر تعامل تصویرسازه‌های پویا و ایستا در پویایی تصاویر معلقۀ امروالقیس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 129-150]

 • فقهی، عبدالحسین الصورة الفنیة قدیما وحدیثا بین عبد القاهر الجرجانی و«جابر عصفور»، الاستعارة نموذجا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 117-139]

 • فوادیان، محمدحسن خزانة الخیال: گنجینه‌‏ای از جمال ادبی عصر صفوی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 115-136]

 • فولادی، مریم الإحالة ودورها فی اتساق القصیدة: قصیدة «عذاب الحلاج» لعبدالوهاب البیاتی أنموذجا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-24]

ق

 • قاسمی اصل، زینب دراسة الفضاء النصی لشعر معد الجبوری: قراءة فی قصیدة حیث یعود النهر وفق منهج شکری [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 69-91]

 • قواسمیة، مریم مستویات تحلیل الخطاب فی ضوء نظریة الاتصال (دراسة فی قصیدة «ارحل وعارک فی یدیک» لفاروق جویدة) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 141-163]

ک

 • کاظم زاده، نسرین سازگاری فرهنگی مهاجران در رمان شیکاگو، اثر علاء الأسوانی؛ بر اساس نظریۀ فرهنگ‌پذیری جان بری [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 151-172]

 • کافی‌موسوی، اباذر اهمیت ترجمه صحیح واژگان در یافتن مرجع ضمیر (با محوریت آیه 35 سورة واقعه) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 177-193]

 • کشاورز، حبیب دراسة الفضاء النصی لشعر معد الجبوری: قراءة فی قصیدة حیث یعود النهر وفق منهج شکری [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 69-91]

 • کندری، ساناز کارکرد گفتگو در اشعار مقاومت محمود درویش بر مبنای نظریۀ گفتگومندی باختین؛ موردپژوهی شعر «جُندیٌ یحلم بالزنابق البیضاء» [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 127-145]

م

 • محمدی، مجید نشانه‌شناسی «عنوان» در شعر محمّد حلمی الریشة؛ مطالعۀ موردی: «لاتعطنی تفاحة أخری»، «رسالة إلی کلیم اللّه» و «أبابیل» [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 17-37]

 • میرزائی، وحید تحلیل سبکی واژگان دیوان سماء فی خوذة از عدنان الصائغ [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 91-113]

 • میر قادری، سید فضل الله بوطیقای روایت در چکامه «سمفونی کولی» اثر عبدالوهاب بیاتی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 23-42]

 • معروف، یحیی نشانه‌شناسی «عنوان» در شعر محمّد حلمی الریشة؛ مطالعۀ موردی: «لاتعطنی تفاحة أخری»، «رسالة إلی کلیم اللّه» و «أبابیل» [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 17-37]

 • ملایری، یدالله خوانش پسااستعماری پنج‌گانۀ مدن‌الملح از دریچۀ نظریۀ چندآوایی باختین [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 23-44]

 • مهدوی آراء، مصطفی سازگاری فرهنگی مهاجران در رمان شیکاگو، اثر علاء الأسوانی؛ بر اساس نظریۀ فرهنگ‌پذیری جان بری [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 151-172]

ن

 • ناصری، مهدی المرأة الجاهلیة والحروب القبلیة [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-68]

 • نجاتی، داود بوطیقای روایت در چکامه «سمفونی کولی» اثر عبدالوهاب بیاتی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 23-42]

 • نجفی ایوکی، علی نشانه‌شناسی لایه‌ای مکان در نمایشنامۀ خارج السرب محمد الماغوط با نگاهی به نظریۀ فرزان سجودی [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 67-86]

 • نظری، علیرضا کارکرد گفتگو در اشعار مقاومت محمود درویش بر مبنای نظریۀ گفتگومندی باختین؛ موردپژوهی شعر «جُندیٌ یحلم بالزنابق البیضاء» [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 127-145]

 • نورائی نیا، زهره تعامل تصویرسازه‌های پویا و ایستا در پویایی تصاویر معلقۀ امروالقیس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 129-150]

ی

 • یعقوبی، محمد رابطه زبان و واقعیت در تحلیل مفهوم تبعیدگاه در زبان شعری عزالدین المناصرة [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 155-175]