آ

 • آذرشب، محمد علی تأثیر اشعار احیاگرانه شابی بر شاعران و انقلاب‌های اخیر جهان عرب [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]

ا

 • اعرجی، فاطمه خوانش اگزیستانسیالیستی رمان «ستارة آگوست» اثر صنع الله ابراهیم [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 23-40]

 • افخمی عقدا، رضا عنصر «شخصیت» در مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-22]

 • افضلی، علی خوانش اگزیستانسیالیستی رمان «ستارة آگوست» اثر صنع الله ابراهیم [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 23-40]

 • اکبری زاده، فاطمه شخصیت بخیل در کتاب «البخلاء» [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 225-248]

 • امین مقدّسی، ابوالحسن بررسی و تحلیل نظریه های عقاد درباره اشعار ابن رومی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 41-60]

 • اناری بزچلوئی، ابراهیم هنجار گریزی معنایی قرآن در شعر اَمَل دُنقُل [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 23-42]

ب

 • باغجری، کمال خوانش پسااستعماریِ رمان موسم هجرت به شمال اثرِ الطیب صالح [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-86]

 • برزین، سمیه بررسی کنایه در تفسیر کشاف زمخشری [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 81-100]

پ

 • پورمحمد، رحمت بررسی رویکردهای جدید ابن مالک در پاره‌ای از قواعد نحوی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 201-222]

ت

 • تواضعی، رضا ژرف ساخت ناسازواری در شعر اَمل دُنْقُل و بینامتنی قرآنی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 301-324]

 • توسل، سیده راضیه اسرار بلاغی استفهام در قرآن کریم [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 61-80]

 • توکلی محمدی، محمودرضا تحلیل عناصر و مضامین مشترک مقدمه‌های طَلَلی در معلقات [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 229-274]

ح

 • حسینی رباط، ربابه فراخوانی پیامبران الهی در شعر ممدوح عَدوان (بررسی مورد پژوهانه حضرت یوسف، نوح و موسی(ع)) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 101-118]

ر

 • رضایی، ابوالفضل تأثیر پذیری جواهری از گرایش‌های شعری غالب در دورة عباسی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 87-110]

 • رضایی، رضا احتجاجات دعبل خزاعی در دفاع از اهل‌بیت (ع) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 43-60]

 • رضایی، فاطمه احتجاجات دعبل خزاعی در دفاع از اهل‌بیت (ع) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 43-60]

 • رضایی هفتادر، حسن اسرار بلاغی استفهام در قرآن کریم [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 61-80]

 • رضایی هفتادر، غلامعباس بررسی منصرف و غیر منصرف از دیدگاه شریف جرجانی و رضی استر‏آبادی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 197-224]

 • رضایی هفتادری، غلامعباس بررسی کنایه در تفسیر کشاف زمخشری [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 81-100]

 • رضوان، هادی تأثیر حکمت سینوی بر نظریّة شعر عربی (مطالعة موردی منهاج البلغای حازم قرطاجنی) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 111-128]

 • روستایی، زینب اسرار بلاغی استفهام در قرآن کریم [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 61-80]

ز

 • زارع برمی، مرتضی تحلیل ویژگی‌های جریان سیال ذهن در مُعَلَّقات سَبع بر اساس شگردهای روایی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 129-154]

س

 • سیفی، محسن فراخوانی پیامبران الهی در شعر ممدوح عَدوان (بررسی مورد پژوهانه حضرت یوسف، نوح و موسی(ع)) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 101-118]

 • سلمانی، حسین نگاهی به چالش‌های ترجمه همزمان فارسی – عربی و برعکس [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 223-240]

ش

 • شریف عسکری، محمد صالح تحلیل ویژگی‌های جریان سیال ذهن در مُعَلَّقات سَبع بر اساس شگردهای روایی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 129-154]

 • شفیعی، ناصر بررسی رویکردهای جدید ابن مالک در پاره‌ای از قواعد نحوی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 201-222]

 • شمس آبادی، حسین شعر بهتر است یا نثر (مقابلة آراء و دیدگاه ها در ادب فارسی و عربی) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 155-176]

 • شهبازی، محمود پدیده اشتراک لفظی و چند معنایی در زبان عربی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 119-136]

 • شهیدی، روح الله اسرار بلاغی استفهام در قرآن کریم [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 61-80]

ض

 • ضرونی، محمدصادق عنصر «شخصیت» در مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-22]

 • ضیغمی، علی تأثیر اشعار احیاگرانه شابی بر شاعران و انقلاب‌های اخیر جهان عرب [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]

ط

 • طاهری، علی تحلیل معنا شناختی کنیه های حیوانات در زبان عربی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 137-158]

 • طهماسبی، عدنان عناصرشناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری مکالمه زبان عربی با تکیه بر روش تلقین زدایی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 159-178]

ظ

 • ظفری زاده، سیامک تحلیل عناصر و مضامین مشترک مقدمه‌های طَلَلی در معلقات [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 229-274]

ع

 • عامری تبار، محمد گذری بر نقاب‌های أدونیس [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 179-200]

 • عباسی، حبیب الله گذری بر نقاب‌های أدونیس [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 179-200]

 • عدالتی نسب، علی تأثیر پذیری جواهری از گرایش‌های شعری غالب در دورة عباسی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 87-110]

 • عربی، موسی تشخیص و تصویرآفرینی آن در دعاهای امام سجاد علیه السلام [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 177-196]

 • عمرانی پور، مجتبی نمونه هایی از تصویرپردازی هنری در شعر شاعران مشهور اندلس [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 325-346]

غ

 • غیبی، عبدالاحد بررسی رویکردهای جدید ابن مالک در پاره‌ای از قواعد نحوی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 201-222]

 • غفارپور صدیقی، نعیمه گذری بر نقاب‌های أدونیس [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 179-200]

 • غلامی، سیمین بررسی و تحلیل نظریه های عقاد درباره اشعار ابن رومی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 41-60]

ف

 • فرازی، علی رضا بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 241-260]

 • فراهانی، سمیرا هنجار گریزی معنایی قرآن در شعر اَمَل دُنقُل [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 23-42]

 • فقهی، عبدالحسین نگاهی به چالش‌های ترجمه همزمان فارسی – عربی و برعکس [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 223-240]

 • فؤادیان، محمد حسن بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 241-260]

 • فوادیان، محمد حسن تشخیص و تصویرآفرینی آن در دعاهای امام سجاد علیه السلام [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 177-196]

ک

 • کاشفی، امیر محمود بررسی منصرف و غیر منصرف از دیدگاه شریف جرجانی و رضی استر‏آبادی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 197-224]

 • کریمی، شرافت بررسی منصرف و غیر منصرف از دیدگاه شریف جرجانی و رضی استر‏آبادی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 197-224]

م

 • متقی زاده، عیسی شخصیت بخیل در کتاب «البخلاء» [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 225-248]

 • محمدرضایی، علیرضا شخصیت بخیل در کتاب «البخلاء» [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 225-248]

 • مختاری، قاسم بررسی حماسه‌های اسلامی در شعر معاصر عربی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 261-280]

 • میرزایی، فرامرز ژرف ساخت ناسازواری در شعر اَمل دُنْقُل و بینامتنی قرآنی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 301-324]

 • میرزا محمّد، علیرضا تحلیل اسلوب قیسی در مشکل اعراب القرآن [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 275-300]

 • مصطفوی نیا، سید محمدرضی تحلیل عناصر و مضامین مشترک مقدمه‌های طَلَلی در معلقات [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 229-274]

 • موسوی، سیدرضا ژرف ساخت ناسازواری در شعر اَمل دُنْقُل و بینامتنی قرآنی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 301-324]

ن

 • نیازی، شهریار خوانش پسااستعماریِ رمان موسم هجرت به شمال اثرِ الطیب صالح [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-86]

 • نصیری، مژگان بررسی حماسه‌های اسلامی در شعر معاصر عربی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 261-280]

 • نظری، علی سایه شجره یَقْطینِ قرآن کریم بر شاخ نبات حافظ (ره) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 281-300]

 • نویدی، عبدالوحید نمونه هایی از تصویرپردازی هنری در شعر شاعران مشهور اندلس [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 325-346]

ه

 • همایونی، سعدالله عناصرشناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری مکالمه زبان عربی با تکیه بر روش تلقین زدایی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 159-178]